Nysted Facaderåd [til forsiden]


Nysted Facaderåd blev nedsat i 2008 med det formål, at der gennem et godt, dynamisk og konstruktivt samarbejde mellem alle grupper af borgere og virksomheder arbejdes for bevarelse, fornyelse og forskønnelse af byområderne.

Ud over behandling af enkeltsager består Facaderådets arbejdsområde i, at informere og påvirke til fornyelse, bevarende og forskønnelse af byens bygningsmæssige kvaliteter med respekt for husenes oprindelige særpræg, udtryk og arkitektur.

Kommissorium for Facaderådet

I specielle tilfælde kan der efter nærmere aftale benyttes en arkitekt subsidiært sagkyndig fra Teknik- og Miljøområdet med særlig indsigt i bygningskulturmiljøer og byggeteknik.

Facaderådet følger samme valgperiode som Byrådet. Som konsekvens heraf afholder Facaderådet efter nyt kommunalvalg et møde med valg af formand.

Inden mødet udpeger ovennævnte foreninger, bylaug, museum m.v. repræsentanter til rådet. Rådet fastlægger selv mødefrekvens.

Det er Facaderådets opgave at arbejde for en stadig forbedring af bebyggelser og gaderum i Nysted, Nysteds historiske bykerne samt indfaldsvejene.

Grundlaget for Facaderådets arbejde er de for Nysted gældende lokalplaner herunder vejledninger, der giver retningslinjer og eksempler på facade- og skilteudformninger.


Se Facaderådets pjece "Oplysning og vejledning"

Se kommunens oplysninger om facaderåd i Guldborgsund Kommune